Veiligheid en gezondheid

Wij bieden de kinderen en medewerkers op de peuterspeelscholen een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving die voldoet aan de eisen van de kinderopvang. We hebben hiervoor een Beleid Veiligheid en Gezondheid. Aan de hand van dit beleid wordt op de locaties periodiek met de medewerkers geïnventariseerd en besproken welke risico’s er zijn voor kinderen op het gebied van veiligheid en gezondheid en of er aanpassingen nodig zijn. Pedagogisch medewerkers leren de kinderen ook om te gaan met kleine risico’s.

Voedingsbeleid

Voor jonge kinderen is het van groot belang dat er gezonde voeding wordt aangeboden: zowel thuis als op de peuterspeelschool. Op de peuterspeelschool werken we dan ook met een voedingsbeleid.

Op de peuterspeelzaal of peuterspeelschool komt een peuter doorgaans twee of vier dagdelen per week: de eet- en drinkmomenten bestaan veelal uit een eet- en drinkmoment in de ochtend. Daarnaast zal er op speciale gelegenheden gegeten en/of gedronken worden, denk aan een verjaardag, een voorleesontbijt of een kerstontbijt of -brunch.

Ondanks deze betrekkelijk kleine momenten waarin voeding een rol speelt, moet deze wel goed en gezond zijn. In het voedingsbeleid is informatie te vinden over gezonde voeding, over rust tijdens een vast eet- en drinkmoment en over keuzes van voeding.

Continue screening

Continu screenen betekent dat dagelijks wordt gekeken of personen strafbare feiten hebben gepleegd die niet samengaan met werken in de kinderopvang.

Om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten, is door de overheid bepaald dat naast het continu screenen van vaste medewerkers de screening moet worden uitgebreid naar iedereen die in de kinderopvang werkt en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig heeft.

Al onze vaste en tijdelijke medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, maar ook personen die structureel aanwezig zijn tijdens openingstijden op de peuterspeelscholen en het (administratief) personeel dat toegang heeft tot gegeven van kinderen, worden continu gescreend door middel van inschrijving in het Personenregister Kinderopvang.

Meldcode huiselijk Geweld & kindermishandeling en de Verwijsindex

Onze organisatie werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling én de verwijsindex (VIN)).

Bij  (vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling zijn wij vanuit de wet verplicht om te werken met de meldcode ter bescherming van het kind. De meldcode is een stappenplan die pedagogisch medewerker en aandachtfunctionaris helpen bij het nemen van de juiste beslissing in nauwe samenwerking met de ouder(s).

De Verwijsindex(VIN) is een digitaal systeem waarin de professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een kind. Professionals, die betrokken zijn bij eenzelfde kind en met de VIN werken,  krijgen een signaal (match), maar kunnen geen informatie uitwisselen via dit systeem. Na toestemming overleggen de betrokken professionals met elkaar en de ouder(s) hoe de beste ondersteuning gegeven kan worden.

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.