Klachten

SKH streeft naar een hoge kwaliteit van pedagogisch handelen en dienstverlening waar u en uw kind zich goed bij voelen. Niettemin kunnen er redenen zijn die tot ongenoegen of ontevredenheid leiden. We horen het graag van u! SKH ziet elke melding als een mogelijkheid tot verbetering. Om de dienstverlening continu te verbeteren, voert SKH tevens tevredenheidsonderzoeken uit en staan wij altijd open voor suggesties van ouders.

Waar kunt u
suggesties / klachten melden?

Over de opvang
Wanneer u een melding wilt maken over de opvang, kunt u dit als eerste bespreken met een pedagogisch medewerker van de locatie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Afhankelijk van de ernst van uw klacht doet u dit tijdens het halen of brengen van uw kind of door een afspraak te maken met de betreffende pedagogisch medewerk(st)er. Komt u er op de locatie niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de wijkmanager.

Over de administratie
Meldingen over plaatsingen, contracten of facturen, kunt u eerst richten aan de betreffende afdeling. Komt u er niet uit, neemt u dan contact op met de manager bedrijfsvoering.

Over de organisatie
Komt u er met bovenstaande afdelingen niet uit of heeft uw melding meer betrekking op de gehele organisatie? Wanneer uw melding onvoldoende wordt of kan worden opgelost door de leidinggevende, dan kunt u zich tot de directeur-bestuurder wenden. Een afspraak maken is altijd mogelijk.

De maximale doorlooptijd van afhandeling van meldingen is 6 weken. Daarnaast kunt u van ons verwachten dat u tussentijds op de hoogte wordt gehouden en een schriftelijke terugkoppeling van de afhandeling ontvangt. In alle gevallen mag u er vanuit gaan dat er naar u wordt geluisterd en dat er alles aan zal worden gedaan om oplossingen te vinden. Zo kunnen wij met dit soort ‘leermomenten’ ons voordeel doen en ons pedagogisch handelen en dienstverlening blijvend verbeteren.

Landelijk klachtenloket kinderopvang
Een mondelinge of schriftelijke klacht hoort in eerste instantie binnen de kinderopvangonderneming te worden afgewikkeld. Lukt dit niet, kunt u zich wenden tot het landelijke klachtenloket Kinderopvang, waar SKH bij aangesloten is. Geschillen tussen ouder en SKH over de totstandkoming of de uitvoering van de plaatsingsovereenkomst kunnen zowel door de ouder als door SKH aanhangig worden gemaakt. Een geschil wordt door de geschillencommissie alleen in behandeling genomen, indien de ouder zijn klacht eerst bij SKH heeft ingediend. SKH verbindt zich aan de uitspraken van de geschillencommissie.

 

Wil je een keer bij ons komen kijken?

 

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.